Orang kata, setiap penyakit itu ada ubatnya kecuali mati. So, kita sangat digalakkan berikhtiar dan mencari penawar kepada kesembuhan kita. 

Sakit itu dari Dia, dan kesembuhan jugak adalah dari Dia jua. Berikut, merupakan ayat-ayat Allah yang menyebutkan bahwa Al-Qur'an adalah penyembuh bagi segala penyakit.

Ayat-ayat Allah dalam Al-Quran penyembuh penyakit.
Ayat-ayat Allah dalam Al-Quran penyembuh penyakit. Kredit Google

1. Surah At-Taubah ayat 14

Qaatiluuhum yu'addzib-humullaahu bi`aidiikum wa yukhzihim wa yansurkum 'alaihim wa yasyfi suduura qaumim mu`miniin

Artinya: Perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. (QS. At-Taubah: 14).

2. Surah Yunus ayat 57

Yaa ayyuhan-naasu qad jaa`atkum mau'idzatum mir rabbikum wa syifaa`ul limaa fis-suduuri wa hudaw wa ra?matul lil-mu`miniin

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (QS. Yunus: 57).

3. Surah An-Nahl ayat 69

Summa kulii ming kullis-samaraati faslukii subula rabbiki dzululaa, yakhruju mim butuunihaa syaraabum mukhtalifun alwaanuhuu f?hi syifaa`ul lin-naas, inna fi dzaalika la`aayatal liqaumiy yatafakkaruun

Artinya: Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan. (QS. An-Nahl: 69).

Ayat-ayat Allah dalam Al-Quran penyembuh penyakit.
Ayat-ayat Allah dalam Al-Quran penyembuh penyakit. Kredit Google

4. Surah Al-Isra ayat 82

Wa nunazzilu minal-qur`aani maa huwa syifaa`uw wa rahmatul lil-mu`miniina wa laa yazidudh-dhaalimiina illaa khasaaraa

Artinya: Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. (QS. Al-Isra: 82).

5. Surah Asy-Syu'ara ayat 80

Wa idzaa maridltu fa huwa yasyfiin

Artinya: Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku. (QS. Asy-Syu'ara: 80).

6. Surah Fussilat ayat 44

Walau ja'alnaahu qur`aanan a'jamiyyal laqaaluu lau laa fussilat aayaatuh, a a'jamiyyuw wa 'arabiyy, qul huwa lilladziina aamanuu hudaw wa syifaa`, walladziina laa yu`minuuna f? adzaanihim waqruw wa huwa 'alaihim 'amaa, ulaa`ika yunaadauna mim makaanim ba'iid

Artinya: Dan jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan: Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (rasul adalah orang) Arab? Katakanlah: Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah (seperti) yang dipanggil dari tempat yang jauh. (QS. Fussilat: 44).

Moga bermanfaat.